Żelazo i mangan występują w wodach naturalnych zarówno w formie rozpuszczonej jak i nierozpuszczonej. Związki te należy usunąć w procesie filtracji. Dobór urządzeń i technologii musi zapewniać spełnienie obowiązujących wymagań dla wody pitnej i procesowej.

Odżelazianie wody

Proces odżelaziania polega na utlenianiu dwuwartościowego żelaza do trójwartościowego i usunięcia na złożu filtracyjnym. Do utleniania żelaza dobieramy optymalną dla danej wody technologię:

  • Napowietrzanie wody
  • Złoża katalityczne płukane tylko wodą
  • Złoża katalityczne płukane powietrzem i wodą
  • Złoża aktywne regenerowane nadmanganianem potasu

Odmanganianie wody

Odmanganianie wody jest procesem trudniejszym od usuwania żelaza. Rozpuszczone w wodzie sole manganowe należy utlenić do rozpuszczalnych tlenków i odfiltrować. Proces trwa dużo wolniej niż utlenianie żelaza.

Tradycyjnym rozwiązaniem jest układ dwustopniowy:

  • 1-szy stopień filtrów usuwa żelazo
  • 2-gi stopień filtrów usuwa mangan

Dla wód o zawartości żelaza <3mg/l i zawartości manganu <0,4mg/l udaje się zazwyczaj proces odżelaziania i odmaganiania wody w układzie jednostopniowym. W rozwiązaniu tym żelazo usuwane jest w górnej części złoża na żwirze filtracyjnym, a mangan w środkowej części na złożu katalitycznym.

Oferowane przez AQUA PLUS stacje w systemie pracy automatycznej.

Wykonujemy stacje zbudowane na:

  • Butlach z tworzywa sztucznego z automatycznymi wielo-drogowymi głowicami
  • Zbiornikach stalowych z przepustnicami pneumatycznymi

Poniżej przykładowe nasze realizacje: